måndag 13 oktober 2008

Den Helige Andes krona

Det finns en massa olika typer av rosenkransar. En av dessa är den Helige Andes krona som finns i min e-butik. I boken Mina rosenkransböner som Ave Maria Publikationer gett ut har jag hittat det här om hur man ber den:

(Den Helige Andes krona bedes på måndagar och som novena nio dagar före Pingst)

- Begrunda en stund i tystnad att du är den Helige Andes Tempel genom Dopet, medan du ser på medaljen.
- På den första kulan gör korstecknet.
- På den andra kulan bed en akt av ånger (se nedan)
- På den tredje kulan bed Hymnen till Den Helige Ande, Veni, Creator Spiritus

Kom, Skaparande, med Din tröst, Din boning tag i våra bröst. Sänd riklig nåd från höjden ned och oss för Himmelen bered.

Du Tröstare och Ordets Tolk, Guds nådeskänk till jordens folk. Du själens glädje underbar, Du kärleks källa evigt klar.

Med Dina goda gåvor sju, Guds nådeverk fullbordar Du. Du lär med skilda tungors ljud all världens folk att prisa Gud.

Ditt ljus i våra hjärtan tänd, från jorden dem till Himlen vänd. Du all vår svaghet känner väl, så stärk oss nu till kropp och själ.

Vår fiende ifrån oss driv, med fridens gåva hos oss bliv. Att fria från allt ont vi må, på Dina vägar trygga gå.

Gud Fadern, Du oss känna lär och vittnesbörd om Sonen bär. Du visar oss Guds härlighet i evigheters evighet. Amen.

Man börjar med att be 2 Hell dig, Maria… följt av Heliga Apostlar, be för oss.

- Första Hemligheten: Inkarnationen – Gud blir människa genom Jesus Kristus i den Heliga Jungfrun Maria. Be sju Ära vare Fader, sedan två Var hälsad Maria med ”Heliga Apostlar, be för oss.”

- Andra Hemligheten: Jesu Dop. Den Helige Ande kommer över Jesus.
Böner som vid första mysteriet.

- Tredje Hemligheten: Frestelserna i öknen. Guds Ande leder Jesus ut i öknen.
Böner som vid första mysteriet.

- Fjärde Hemligheten: Den Helige Andes uppdrag i Kyrkan. Den allomfattande Helige Andes närvaro i Kyrkan.
Böner som vid första mysteriet.

- Femte Hemligheten: Den Helige Andes verk i de rättfärdigas själar. Den Helige Andes ständiga närvaro i de rättfärdigas själar.
Böner som vid första mysteriet.

Avsluta Den Helige Andes Krona med Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl.

En akt av ånger är en bön man ber för att uttrycka sin sorg över att man begår synder. I boken står denna bön:

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är värd att älskas över allting. Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

Man kan naturligtvis använda sina egna ord när man ber privat.