tisdag 22 februari 2011

Petter Katt

I dag firar Kyrkan Petri biskopsstol, på latin förkortad Petr. cath, därav Petter Katt som jag läste någonstans att dagen kallades folkligt i Sverige under medeltiden. Vi firar att Petrus är Roms förste biskop och den förste påven. Det är en dag för att minnas, tänka på och be för påven, något jag gör med allra största glädje. Vår påve, Benediktus XVI, är en gudagåva till Kyrkan för hans intelligens, djupa engagemang och starka tro. Den helige Ande var definitivt med i valet av påve.

Och tänk att jag ska få se honom snart! :-)

söndag 20 februari 2011

Välsignad vila

Önskar alla läsare en välsignad och vilosam söndag!

torsdag 17 februari 2011

Kyrkans tro

Ju mer jag lär mig om Katolska Kyrkans tro (och jag lär mig nytt hela tiden, även efter 22 år som katolik!) desto mer älskar jag min Kyrka och tror på hennes lära.

torsdag 10 februari 2011

1 maj

Den 1 maj i år kommer påven Johannes Paulus II att saligförklaras i Rom av påven Benedictus XVI och jag ska åka dit!!! Oh, stora glädje!!!!

lördag 5 februari 2011

Maria i katolsk tro

Ur Katolska Kyrkans Katekes:

148 Jungfru Maria förverkligar på det mest fullkomliga sätt trons lydnad. I tro tar Maria emot bebådelsen och löftet som ängeln Gabriel framför. Hon tror att ”för Gud är ingenting omöjligt” (Luk 1:37) och hon ger sitt samtycke: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38). Elisabet hälsade henne: ”Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse” (Luk 1:45). Det är på grund av denna tro som alla släkten skall prisa henne salig.

149 Under hela hennes liv, ända till den yttersta prövningen,då Jesus, hennes son, dog på korset, har hennes tro icke vacklat. Maria slutade aldrig att tro på Guds ords fullbordan. Med rätta vördar därför kyrkan Maria som den som renast har förverkligat tron.

fredag 4 februari 2011

Helighet

Ur Katolska Kyrkans Katekes:

2012 ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. ...Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, har han också skänkt sin härlighet” (Rom 8:28-30).

2013 Det står alltså klart för var och en att alla kristna är kallade till det kristna livets fullhet och till fullkomlig kärlek, vilken ställning eller plats de än intar. Alla är kallade till helighet: ”Var fullkomliga så som er Fader i himlen är fullkomlig” (Matt 5:48).

tisdag 1 februari 2011

Ur Katekesen

Nr 27:

"Längtan efter Gud finns nedlagd i människans hjärta, ty hon är skapad av Gud och för Gud. Gud upphör aldrig att utöva dragningskraft på människan, och det är bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka hon oupphörligen söker."

(katekesen finns här)