måndag 12 maj 2014

Döden och det eviga livet

I den apostoliska trosbekännelsen säger vi att vi tror på det eviga livet.

Vad betyder det eviga livet? Bland annat detta: att när vi dör är det bara kroppen som dör, inte själen. Helgonen lever i himlen inför Guds Ansikte.

Ur Katolska Kyrkans Katekes nr 366:

"Kyrkan lär att varje andlig själ omedelbart skapas av Gud, den 'produceras' inte av föräldrarna. Hon lär oss också att den är odödlig: den förgås inte vid sin skilsmässa från kroppen i döden och skall på nytt förena sig med kroppen vid den slutliga uppståndelsen."

Här finns kapitlet från Katekesen om det eviga livet, enskilda domen, himlen, skärselden, helvetet och yttersta domen (för långt för att skriva av...)

Varje gång vi läst/bekänt/bett trosbekännelsen avslutar vi med AMEN. Det betyder att vi bekräftar det vi nyss sagt. Så AMEN, AMEN, AMEN. Jag tror på det eviga livet, jag tror på enskilda och yttersta domen, jag tror på himmel, skärseld och helvete (även om jag hoppas att helvetet är ytterst glest befolkat...)

Varje dag ber jag för döende och döda. Bönen för de döda finns i Bibeln: i Andra Mackabeerboken 12:38-45.

Hela den katolska tron finns i Bibeln.