tisdag 27 januari 2015

För den som tror på Sola Scriptura...

... finns här något att läsa.


Sola Scriptura är obibliskt. Katolska Kyrkan däremot är djupt biblisk. Och med ett löfte från Vår Herre (Matt 16:18).

söndag 25 januari 2015

Dagens läsningar

Dagens läsningar i mässan finns här.

"Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord" (Joh 8:47).

fredag 23 januari 2015

Besannade rykten

Det jag hört ryktas en tid har nu visat sig stämma! Lilla Thérèses syster Léonie (i klostret syster Francoise-Thérèse), som ofta kallats stackars Léonie, har blivit förklarad Venerabile (vördnadsvärd) och hennes saligförklaringsprocess ska nu inledas!

Här finns info på franska och här står om Léonie på engelska.

Lovad vare Gud!

Varför är jag så glad? För Léonie visar att även den som får en dålig start kan sluta väl. Det är aldrig omöjligt. Det är aldrig för sent. Gud kan göra mäktiga ting med vem som helst.

tisdag 20 januari 2015

Min påve

Jag älskar min påve! Han är fantastisk: möter människor där de är, lyfter upp dem och utmanar dem, samtidigt som han står för Kyrkans lära utan kompromisser. Han har drastiska sätt att uttala sig ibland, men många kan nog behöva skakas om i sin självbelåtenhet...

Det viktiga för mig är att han är Petri efterträdare och den som Vår Herre utvalt att leda Kyrkan just nu.

Vi är många som älskar påven: i Manila var det 6-7 miljoner människor på påvens mässa i söndags. 6-7 miljoner människor som tillber och lovprisar Gud med en röst. Underbart!

När Johannes Paulus II var i Sverige 1989 tror jag det var ca 15 000 i mässan i Globen. Mycket för svenska förhållanden, men jämfört med Filippinerna... Jag önskar svenskarna kunde ha tro som folket i Filippinerna. Jag önskar de kände Jesus, precis som folket i Filippinerna...

Evangelisation har aldrig varit viktigare. Den här bloggen är, även om den är privat, en del av mitt sätt att evangelisera.

söndag 18 januari 2015

Om eukaristin (mässan)

Ur br Wilfrid Stinissens bok Göm dig vid bäcken Kerit:

”Begrunda gärna och ta till dig denna grundläggande text ur Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om Kyrkan (Lumen Gentium): 'När de (troende) deltar i det eukaristiska offret, som är källan till och höjdpunkten i hela det kristna livet, frambär de det gudomliga offerlammet och samtidigt även sig själva åt Gud; så har alla, inte utan åtskillnad men var och en på sitt sätt, del i de liturgiska handlingarna, både i offrets frambärande och i den heliga kommunionen.' (11)” (s. 57)

---------------------------------------------

”Du borde aldrig sluta att förundras och hänföras över denna gudomliga uppfinning som gör att du, var du än befinner dig i tiden, kan vara samtida med Jesus och närvara vid hans offer på korset och hans uppståndelse, och som samtidigt ger dig möjlighet att nära dig med hans kropp och blod. 'Vilken förundran måste inte ha gripit lärjungarns hjärtan inför Herrens gester och ord under den heliga nattvarden!', säger Benedictus XVI i sin postsynodala skrivelse Sacramentum caritatis, 13 mars 2007,1” (s. 58)

-----------------------------------------------

”Gud vill överbrygga den klyfta som skiljer dig från honom. Gud är idel givande medan du är idel mottagande. Det verkar som om Gud har monopol på givandet och givandets glädje. 'Det är saligare att ge än att få' (Apg 20:35). Men i eukaristin stiftar han 'ett nytt och evigt förbund'. Han gör dig till förbundspartner, han vill att det ska finnas ömsesidighet i givandet och tagandet. Detta uttrycks bland annat i en bön som prästen ber när han bär fram gåvorna. 'I din godhet ger du oss detta bröd', säger han. Det är Gud som skapat brödet och ger det åt dig. Allt börjar med honom. 'Som vi frambär till dig', fortsätter prästen. Du ger det tillbaka till Gud. Men Gud vill inte behålla det för sig själv. Han ger det åter tillbaka till dig: av detta bröd 'bereder han åt oss livets bröd', Kristi kropp. Därmed är det emellertid inte slut. Genom att Kyrkan nu får förfoga över Kristi kropp och blod, får hon också en chans att ge Gud något som är honom värdigt. Du frambär alltså Kristi kropp och blod som ett fullkomligt offer. Men Gud får ändå sista ordet, för i kommunionen ger han Kristi kropp och blod tillbaka åt dig som odödlighetens föda. Mässan är en kärlekens kamp. Gud och du kastar hela tiden bollen tillbaka till varandra, i en svindlande omedelbarhet. Detta fortsätter efter eukaristin om du också under dagen försöker leva som en eukaristisk människa. Det är meningen att detta admirabile commercium, detta 'underbara utbyte', skall pågå hela livet och hela evigheten.” (s 59)

----------------------------------------------

"I prefationen anmodas du av Kyrkan att 'tillsammans med alla änglar och helgon' lova och tacka Gud. Var medveten om att den eukaristi du firar inte enbart angår dig eller din lilla kommunitet, utan att hela Kyrkan, också den triumferande, är engagerad. Där Jesus är, där är hela himlen. Hans realpresens medför att vi också kan tala om, åtminstone analogiskt och i utvidgad bemärkelse, om den himmelska härskarans realpresens. Hela den himmelska familjen är samlad när Kyrkan firar eukaristi." (s 59-60)

lördag 17 januari 2015

Rosenkransens mysterier

För varje dekad i Rosenkransen mediterar man över olika händelser i Jesu och Marias liv såsom det står om dem i Bibeln. De olika händelserna kallas mysterier eller hemligheter. Det finns 4 grupper om 5 mysterier, sammanlagt 20 st. Man ber normalt 1 grupp i taget.

Innan man ber varje dekads muntliga böner talar man om vilken dekad det handlar om och man kan läsa de texter ur Bibeln som hör till varje dekad.

Rosenkransens mysterier: 

De glädjerika mysterierna (man ber dem måndagar och lördagar)

1.      Herrens bebådelse Luk 1:26-38
2.      Marie besök hos Elisabet Luk 1:39-56
3.      Jesu födelse Luk 2:1-20
4.      Jesu frambärande i templet Luk 2:22-38
5.      Jesu återfinnande i templet Luk 2:41-52

Ljusets mysterier (man ber dem på torsdagar)

1.      Jesu dop i Jordanfloden Matt 3:13-17
2.      Bröllopet i Kana Luk 2:1-11
3.      Jesu förkunnelse av Guds rike Matt 5:1-12
4.      Kristi förklaring på berget Tabor Matt 17:1-9
5.      Instiftelsen av eukaristin Matt 26:26-28

De smärtorika mysterierna (man ber dem på tisdagar och fredagar)

1.      Jesu dödsångest i Getsemane Matt 26:36-45
2.      Jesus blir gisslad Mark 15:15
3.      Jesus blir krönt med törnen Mark 15:16-20
4.      Jesus bär korset Joh 19:17
5.      Jesus dör på korset Joh 19:18-36

De ärorika mysterierna (man ber dem på onsdagar och söndagar)

1.      Jesu uppståndelse från de döda Luk 24:1-12
2.      Jesu himmelsfärd Apg 1:9-11
3.      Den Helige Ande utgjuts Apg 2:1-12
4.      Marias upptagning i himmelen med kropp och själ Upp 11:19-12:1
5.      Marias kröning i himmelen Upp 12:1 och Jak 1:12

--------------------------------------

Den som påstår att Rosenkransen är 'obiblisk' vet inte riktigt vad han pratar om... Rosenkransen är i allra högsta grad biblisk. Det visar texterna ovan.

En del säger också att upprepande av böner förbjuds i Matt 6:7. Men Rosenkransens böner är verkligen inte tomma ord och varje bedjande kristen vet att Gud hör även när vi viskar ett endaste ord. Att upprepa böner kan heller inte vara förbjudet, för Skriften säger att Vår Herre bad flera gånger med samma ord i Getsemane (Matt 26:44) och i himlen upphör man aldrig att sjunga Helig, helig, helig (Upp 4:8). De blinda som satt utanför Jeriko upprepade samma bön och Jesus bönhörde dem (Matt 20:30-34).

Var hälsad Maria är också biblisk. Den första delen består av ärkeängeln Gabriels hälsning till Maria (Luk 1:29-31) samt Elisabeths hälsning till Maria (Luk 1:42). Den andra delen är Kyrkans bön till Maria om hennes förbön, för vi vet genom Uppenbarelseboken att Maria är i himlen och vi vet också att 'den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan' (Jak 5:16b).

Rosenkransen, denna djupt bibliska bön, kan därför varje kristen be med gott samvete!torsdag 15 januari 2015

Rosenkransens muntliga böner

Den apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus,
Hans ende Son, vår Herre,
som blev avlad genom den Helige Ande,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande,
den heliga, Katolska Kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse
och det eviga livet. Amen.

Fader vår

Fader vår som är i himmelen
Helgat varde Ditt Namn.
Tillkomme Ditt Rike.
Ske Din Vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad, Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fatimabönen

O min Jesus, förlåt oss våra synder.
Bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himlen, särskilt de som behöver Din Barmhärtighet allra mest.

Lauretanska litanian (Litanian till Guds Moder)

Herre, förbarma Dig – Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig -Kristus, förbarma Dig
Herre, förbarma Dig -Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss -Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss -Kristus, bönhör oss
Gud Fader i himmelen -förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare -förbarma Dig över oss
Gud, Helige Ande -förbarma Dig över oss
Heliga Treenighet, en enda Gud -förbarma Dig över oss

Heliga Maria, bed för oss.
Heliga Guds Moder, bed för oss.
Heliga Jungfru över alla jungfrur, bed...
Kristi Moder,
Kyrkans Moder,
Den gudomliga Nådens Moder,
Du rena Moder,
Du kyska Moder,
Du okränkta Moder,
Du Moder utan fläck,
Du högt älskade Moder,
Du underbara Moder,
Du det goda rådets Moder,
Du Moder till vår Skapare,
Du Moder till vår Frälsare,
Du visa Jungfru,
Du vördnadsvärda Jungfru,
Du högtlovade Jungfru,
Du mäktiga Jungfru,
Du milda Jungfru,
Du trogna Jungfru,
Rättfärdighetens spegel,
Vishetens Säte,
Orsak till vår glädje,
Du Andens kalk,
Du dyrbara kalk,
Du hängivenhetens kalk,
Du hemlighetsfulla ros,
Du Davids torn,
Du elfenbenstorn,
Du gyllene hus,
Du förbundets ark,
Du himmelens port,
Du morgonstjärna,
Du de sjukas hälsa,
Du syndarnas tillflykt,
Du de bedrövades tröst,
Du de kristnas hjälp,
Änglarnas drottning,
Patriarkernas drottning,
Profeternas drottning,
Apostlarnas drottning,
Martyrernas drottning,
Bekännarnas drottning,
Jungfrurnas drottning,
Alla de heligas drottning,
Du drottning avlad utan arvsyndens fläck,
Du drottning upptagen i himmelen,
Du drottning av den heliga Rosenkransen,
Du familjens drottning,
Du fredens drottning,

Guds Lamm, som borttager världens synder
-förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
-bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
-förbarma Dig över oss, o Herre

Bed för oss, heliga Guds Moder,
-att vi blir värdiga Kristi löften.
Låt oss bedja.

Herre, skänk oss, Dina tjänare, hälsa till kropp och själ och låt oss på Guds Moders förbön, bli befriade från denna tidens sorger och få njuta den eviga glädjen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Memorare

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön, har blivit övergiven.
Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets Moder Maria. Amen.

Salve Regina

Ber man Rosenkransen i gemenskap kan man avsluta med en Mariahymn. För tiden under året (nu och fram till fastan och mellan påsk och advent) är hymnen Salve Regina. Den låter så här (underbart vacker!).

måndag 12 januari 2015

Hur man ber Rosenkransen

Jag älskar Rosenkransen och jag går knappt en meter utan en rosenkrans i fickan. Jag ber den varje dag, ibland flera gånger om dagen. Det är en böneform som blivit ett beroende. Ett gott beroende, som binder mig till Vår Herres Moder. Vid hennes sida är jag trygg. Ledd av hennes varma hand går jag till Jesus, hennes Son. Hon binder mig vid Honom med sin Rosenkrans.

Om man inte har en rosenkrans kan man be på fingrarna. En präst sa en gång att tio fingrar har man fått för Rosenkransens skull...

Hur ber man då Rosenkransen?

Man inleder med att kyssa krucifixet, göra korstecknet och säga: I Faderns, och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Därefter ber man på pendangen (de fem kulorna efter krucifixet) den Apostoliska Trosbekännelsen, ett Fader vår och 3 Var hälsad, Maria. Sedan ett Ära vare Fadern. Därefter Fatimabönen.

Nu börjar den egentliga Rosenkransen. Den är indelad i fem avdelningar som kallas dekader. En dekad består av ett Fader vår, 10 Var hälsad Maria och ett Ära vare Fadern. Man avslutar varje dekad med Fatimabönen.

För varje dekad mediterar man över olika händelser i Jesu och Marias liv som finns i Bibeln. Är man nybörjare kan man hoppa över meditationen tills man lärt sig bönerna och ordningen utantill. Man behöver inte lära sig allt på en gång...

Rosenkransen avslutas efter fem dekader med Litanian till Guds Moder (den Lauretanska litanian) och en Mariaantifon. Detta kan man utelämna när man ber ensam. Inledningen, på pendangen, kan man också utelämna när man ber ensam.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag
och förlåt oss våra synder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fatimabönen
O min Jesus, förlåt oss våra synder,
bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himlen,
särskilt de som behöver din barmhärtighet allra mest.

--------------------------------------

Till slut lär man sig bönerna utantill, som ett rinnande vatten. Då kan man börja lära sig de olika meditationsämnena. Det tar vi en annan gång.

Lycka till och Gud välsigne dina första försök att be Guds Moders Rosenkrans!
onsdag 7 januari 2015

Je suis Charlie

Försöker smälta det fruktansvärda dådet mot Charlie Hebdo i Paris.

Det är en attack på yttrandefriheten.

Det är en attack på hela världen.

Charlie Hebdo har publicerat satirteckningar som retat upp många, men satir är en viktig del i yttrandefriheten. Satir måste få finnas.

Charlie Hebdo har retat upp många katoliker också genom åren. De har smädat våra helgon och vår Kyrka.

Men det är inget skäl att mörda.

Hur ledsna deras bilder än gjort mig genom åren står jag för journalisters rätt att tänka fritt och skriva fritt.

Det är en grundbult i demokratin.

Je suis Charlie.

tisdag 6 januari 2015

Epifania

I dag firar Kyrkan hur de vise männen från Österns länder kom till Betlehem för att tillbe det nyfödda Barnet och lämna sina gåvor: guld för konungen, rökelse för att tillbe Gud, och myrra till Hans begravning. 

Vilka är dina gåvor till det nyfödda Barnet? Vad ger du? Vad vill Han ha av dig?

Han vill ha dina synder. 

Ja, dina synder. Hör vad den helige Hieronymus sa:

"Varje gång jag betraktar denna plats, har mitt hjärta ett ljuvt samtal med Jesusbarnet. 

Jag säger: Ack, Herre Jesus, så du darrar, så hårt du ligger för min salighets skull! Hur skall jag återgälda det? Då tycks det mig som om Jesusbarnet svarade: Käre Hieronymus, jag begär ingenting annat än att du sjunger: Ära vare Gud i höjden! Jag kommer att vara ännu mer utblottad i Getsemane och på det heliga korset. 

Jag säger vidare: Kära Jesusbarn, jag måste ge dig något, jag vill ge dig alla mina pengar. Barnet svarar: Himmel och jord är redan mina. Jag behöver ingenting, giv det till de fattiga, det vill jag ta emot som om det hade givits till mig själv. 

Jag fortsätter och säger: Kära Jesusbarn, det gör jag gärna, men jag måste också ge något till dig personligen, annars kommer jag att dö av smärta. Det lilla barnet svarar: Kära Hieronymus, eftersom du är så frikostig, så skall jag säga dig vad du skall ge mig: Giv mig dina synder, ditt dåliga samvete och din fördömelse. Jag säger: Vad skall du göra med det? Jesusbarnet säger: Jag skall ta det på mina skuldror, det skall vara mitt herradöme och härliga gärning, såsom Jesaja i forna tider har talat, att jag skall bära dina synder, och bära bort dem. 

Då börjar jag att gråta bittert och säger: Lilla barn, kära lilla barn, så du har rört mitt hjärta! Jag tänkte att du ville ha något gott, och i stället vill du ha allt det hos mig som är ont. Tag bort det som är mitt! Giv mig det som är ditt, så är jag fri från synden och viss om det eviga livet."

(Den helige Hieronymus samtalar med Jesusbarnet. Ur Katolsk Bönbok, utgiven av Catholica förlag 2012)

Inför en sådan Gud kan man bara tystna, falla ner och tillbe!lördag 3 januari 2015

Jesu Heliga Namn

I dag firar Kyrkan Jesu Heliga Namn.

Endast i Hans Namn finns frälsningen.
Endast i Hans Namn finns friden.
Endast i Hans Namn finns kärleken.

Jag tröttnar aldrig på att viska Hans Namn i mina böner...

Jesus, min ende Herre, min store Gud.
Jesus, min kärlek.
Jesus, mitt hopp.
Jesus, min Frälsare.

Jesus, Dig som jag kan se i Barnet i Krubban, jag tillber Dig.
Jesus, Dig som jag kan se lidande på Korset, jag tillber Dig.
Jesus, Dig som jag kan se i Brödet på Altaret, jag tillber Dig.
Jesus, Dig som jag kan ta emot i Det Allraheligaste Sakramentet, jag tillber Dig.

Endast i Dig, Jesus, min Älskade, endast i Dig, finns räddningen för världen.

Oh, värld, öppna dina ögon och se!

torsdag 1 januari 2015

Inkarnationens realism


Gott nytt år!Må det nya året bli ett välsignat år, fyllt med ljus, godhet och kärlek! Må ljuset besegra mörkret i alla länder. Må friden råda i alla hjärtan. Gott nytt år!