torsdag 15 januari 2015

Rosenkransens muntliga böner

Den apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus,
Hans ende Son, vår Herre,
som blev avlad genom den Helige Ande,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande,
den heliga, Katolska Kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse
och det eviga livet. Amen.

Fader vår

Fader vår som är i himmelen
Helgat varde Ditt Namn.
Tillkomme Ditt Rike.
Ske Din Vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad, Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fatimabönen

O min Jesus, förlåt oss våra synder.
Bevara oss från helvetets eld.
Led alla själar till himlen, särskilt de som behöver Din Barmhärtighet allra mest.

Lauretanska litanian (Litanian till Guds Moder)

Herre, förbarma Dig – Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig -Kristus, förbarma Dig
Herre, förbarma Dig -Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss -Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss -Kristus, bönhör oss
Gud Fader i himmelen -förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare -förbarma Dig över oss
Gud, Helige Ande -förbarma Dig över oss
Heliga Treenighet, en enda Gud -förbarma Dig över oss

Heliga Maria, bed för oss.
Heliga Guds Moder, bed för oss.
Heliga Jungfru över alla jungfrur, bed...
Kristi Moder,
Kyrkans Moder,
Den gudomliga Nådens Moder,
Du rena Moder,
Du kyska Moder,
Du okränkta Moder,
Du Moder utan fläck,
Du högt älskade Moder,
Du underbara Moder,
Du det goda rådets Moder,
Du Moder till vår Skapare,
Du Moder till vår Frälsare,
Du visa Jungfru,
Du vördnadsvärda Jungfru,
Du högtlovade Jungfru,
Du mäktiga Jungfru,
Du milda Jungfru,
Du trogna Jungfru,
Rättfärdighetens spegel,
Vishetens Säte,
Orsak till vår glädje,
Du Andens kalk,
Du dyrbara kalk,
Du hängivenhetens kalk,
Du hemlighetsfulla ros,
Du Davids torn,
Du elfenbenstorn,
Du gyllene hus,
Du förbundets ark,
Du himmelens port,
Du morgonstjärna,
Du de sjukas hälsa,
Du syndarnas tillflykt,
Du de bedrövades tröst,
Du de kristnas hjälp,
Änglarnas drottning,
Patriarkernas drottning,
Profeternas drottning,
Apostlarnas drottning,
Martyrernas drottning,
Bekännarnas drottning,
Jungfrurnas drottning,
Alla de heligas drottning,
Du drottning avlad utan arvsyndens fläck,
Du drottning upptagen i himmelen,
Du drottning av den heliga Rosenkransen,
Du familjens drottning,
Du fredens drottning,

Guds Lamm, som borttager världens synder
-förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
-bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
-förbarma Dig över oss, o Herre

Bed för oss, heliga Guds Moder,
-att vi blir värdiga Kristi löften.
Låt oss bedja.

Herre, skänk oss, Dina tjänare, hälsa till kropp och själ och låt oss på Guds Moders förbön, bli befriade från denna tidens sorger och få njuta den eviga glädjen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Memorare

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön, har blivit övergiven.
Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets Moder Maria. Amen.

Salve Regina

Ber man Rosenkransen i gemenskap kan man avsluta med en Mariahymn. För tiden under året (nu och fram till fastan och mellan påsk och advent) är hymnen Salve Regina. Den låter så här (underbart vacker!).